FAQ

De wijzigingen zijn gemarkeerd in het geel.

Vragen: Artsen

 1. Kan een patiŽnt met zorgtraject diabetes overstappen naar de diabetesconventie?
 2. Kan een patiŽnt een einde maken aan zijn zorgtraject ?
 3. Het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen in een zorgtraject chronische nierinsufficiŽntie is vanaf 1 december 2009 vereenvoudigd. Voor sommige geneesmiddelen uit deze lijst moet de patiŽnt in dialyse zijn.
 4. Kunnen patiŽnten met diabetes type 2 die een behandeling met incretinemimetica (Byetta) starten of gestart zijn/volgen, een zorgtrajectcontract sluiten ?
 5. Komt een patiŽnt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?
 6. Verliest een patiŽnt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject ?
 7. Kan een patiŽnt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?
 8. Hoe lang geldt het remgeldvoordeel voor mijn patiŽnt ?
 9. Welk honorarium moet mijn patiŽnt betalen binnen een geldig zorgtraject ?
 10. Kan ik als arts een einde maken aan een zorgtraject ?
 11. Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?
 12. Hoe zit het met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiŽnt verandert van huisarts?
 13. Kan mijn patiŽnt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
 14. Wanneer begint een zorgtraject?
 15. Hoe krijg ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro betaald en wanneer ?
 16. Waar vind ik de standaardcontracten ?
 17. Wie start een zorgtraject? De huisarts, de specialist of kunnen ze allebei een zorgtraject opstarten?
 18. Wanneer treden de zorgtrajecten in werking ?

1. Kan een patiŽnt met zorgtraject diabetes overstappen naar de diabetesconventie?

Een patiënt die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 heeft gesloten, kan nooit meer overstappen naar groep 3A van de diabetesconventie. (groep 3A: patiënten met 2 of meer insuline-injecties per dag en 30 glycemiemetingen per maand) Indien het medisch aangewezen is, kan hij wel overschakelen naar groep 1A, 1B, 2 of 3B van de diabetesconventie . Zie zorgtraject en conventie.

top

2. Kan een patiŽnt een einde maken aan zijn zorgtraject ?

Neen, vanaf de ondertekening van het zorgtrajectcontract engageert de patiënt zich voor een periode van in principe 4 jaar. Wel is het zo dat aan een zorgtraject de facto een einde komt als de patiënt de hem opgelegde verbintenissen niet nakomt. (zie FAQ nr 10)

top

3. Het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen in een zorgtraject chronische nierinsufficiŽntie is vanaf 1 december 2009 vereenvoudigd. Voor sommige geneesmiddelen uit deze lijst moet de patiŽnt in dialyse zijn.

a) Kan een arts, vanaf 1 december 2009, één van deze geneesmiddelen ook voorschrijven aan een niet gedialyseerde patiënt?

Neen, de vergoedingsvoorwaarden voor al deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd. Indien een geneesmiddel vóór 1 december 2009 enkel aan dialysepatiënten kon voorgeschreven worden, blijft deze voorwaarde ook na 1 december 2009 gelden.

U vindt de vergoedingsvoorwaarden in de databank farmaceutische specialiteiten op de site van het RIZIV of op de site van het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie

b) Kan een arts een geneesmiddel uit de lijst voorschrijven zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer?

Ja. Het volstaat dat de voorschrijvende arts "ZTN" of "Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie" op het voorschrift vermeldt.

c) Kan een patiënt in dialyse een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie hebben?

Dialyse is een exclusiecriterium vóór de start van een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
Een patiënt die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel, kan de voordelen van zijn zorgtraject niet verliezen enkel en alleen omdat hij in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder de exclusiecriteria valt.
Een patiënt met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie die dialyse start (= exclusiecriterium), behoudt zijn zorgtraject en verliest zijn remgeld- en andere voordelen niet.

top

4. Kunnen patiŽnten met diabetes type 2 die een behandeling met incretinemimetica (Byetta) starten of gestart zijn/volgen, een zorgtrajectcontract sluiten ?

De inclusiecriteria van een zorgtaject diabetes type2 zijn

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt

Patiënten die een behandeling met incretinemimetica (Byetta) starten of volgen beantwoorden aan het 2decriterium.

Zij kunnen een zorgtraject diabetes type 2 sluiten, voor zover zij aan de andere voorwaarden voldoen.

top

5. Komt een patiŽnt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?

Een patiënt in een rusthuis (zowel rustoord voor bejaarden als rust- en verzorgingstehuis) komt in aanmerking voor een zorgtraject als hij:

 • beantwoordt aan de medische criteria EN
 • een GMD opent bij de huisarts die het contract ondertekent,ten laatste in het jaar nadat het zorgtraject aanvangt EN
 • minstens 2 contacten per jaar heeft met zijn huisarts (raadpleging of bezoek)
 • minstens 1 keer per jaar op raadpleging gaat bij zijn specialist.
  Indien de patiënt, in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse is gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

 

top

6. Verliest een patiŽnt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject ?

Een patiënt die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel, kan de voordelen van zijn zorgtraject niet verliezen enkel en alleen omdat hij in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder de exclusiecriteria valt. Hij kan zijn voordelen wel verliezen om andere redenen: zie FAQ nr. 7.

Voorbeelden

 • Een patiënt met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie die dialyse start (= exclusiecriterium), behoudt zijn zorgtraject en verliest zijn remgeld- en andere voordelen niet.

top

7. Kan een patiŽnt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?

Ja, want de jaarlijkse automatische verlenging van het zorgtraject is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Een patiënt kan de voordelen van zijn zorgtraject verliezen:

 • indien hij minder dan 2 contacten (raadpleging of bezoek) met zijn huisarts heeft en/of indien hij zijn specialist geen enkele keer per jaar raadpleegt.
  Belangrijk : Indien een patiënt , in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie  hemodialyse is gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  OF
 • als hij zijn GMD niet meer door zijn huisarts laat beheren.


 

top

8. Hoe lang geldt het remgeldvoordeel voor mijn patiŽnt ?

Dit voordeel geldt voor de hele duur van het zorgtraject, d.w.z. voor 4 jaar te rekenen van het einde van het jaar waarin het contract in werking treedt. Voorwaarde is wel dat uw patiënt zich houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal raadplegingen bij de huisarts (2) en bij de specialist (1), én dat de huisarts het globaal medisch dossier beheert.

Voorbeeld

Het zorgtraject is gesloten op 4/8/2009.

Het remgeldvoordeel geldt voor de volgende periodes

 • 1ste jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2010: remgeldvoordeel tot 31 december van het volgende kalenderjaar, dus tot 31/12/2010
 • 2de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2011: remgeldvoordeel tot 31/12/2011
 • 3de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2012: remgeldvoordeel tot 31/12/2012
 • 4de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2013: remgeldvoordeel tot 31/12/2013

top

9. Welk honorarium moet mijn patiŽnt betalen binnen een geldig zorgtraject ?

Wanneer uw patiënt op raadpleging komt, dan moet hij uiteraard wel uw honorarium betalen. Maar, zijn ziekenfonds zal het betaalde bedrag integraal terugbetalen.
Als er een zorgtrajectcontract is gesloten dan hoeft uw patiënt dus geen remgeld voor de raadpleging meer te betalen, en krijgt hij dus het volledige honorarium dat hij u heeft betaald terugbetaald.

Opmerking

Het ziekenfonds betaalt enkel het officiële honorarium van de raadpleging. terug. Als u een supplement vraagt omdat u niet geconventioneerd bent, dan betaalt uw patiënt wel die eventuele meerkost.

top

10. Kan ik als arts een einde maken aan een zorgtraject ?

Vanaf de ondertekening van het zorgtrajectcontract engageert u zich voor een periode van in principe 4 jaar. Wel is het zo dat aan een zorgtraject de facto een einde komt als de patiënt de hem opgelegde verbintenissen niet nakomt. Tot die verbintenissen behoren met name de verplichting om minstens 2 keer per jaar op raadpleging te gaan bij de huisarts en minstens 1 keer per jaar bij de specialist. Een andere voorwaarde is dat de patiënt zijn globaal medisch dossier door zijn huisarts, partij bij het contract, laat beheren.

Indien u uw medische praktijk stopzet, of indien u, om welke redenen dan ook, uw verbintenissen ingevolge het zorgtrajectcontract niet meer kunt voortzetten, moet u de continuïteit van de verzorging verzekeren. Het contract zal moeten overgenomen worden door een andere arts.
Dit zal een nieuw contract zijn maar de duur van het zorgtraject blijft onveranderd, met name 4 jaar.

top

11. Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?

Door het zorgtrajectcontract te ondertekenen, verbindt u zich tot:

 • een overleg met uw patiënt en uw collega (huisarts of specialist) die het contract mee ondertekent
 • een samenwerking met andere zorgverleners.

Het beoogde doel is de behandeling en de opvolging van uw patiënt zo goed mogelijk te organiseren.

De huisarts stuurt een kopie van het door alle partijen ondertekende contract aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

U vindt de verbintenissen van iedere partij terug op de webpagina’s over de rol van de huisarts en de rol van de specialist.

top

12. Hoe zit het met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiŽnt verandert van huisarts?

Het reeds betaalde honorarium blijft verworven. Als uw patiënt een nieuw zorgtrajectcontract afsluit zal de nieuwe huisarts het forfaitair honorarium pas ontvangen na het verstrijken van het lopende jaar van het eerder afgesloten zorgtrajectcontract.

Voorbeeld

Een zorgtrajectcontract wordt gesloten op 1/7/2009. Op 1/2/2010 sluit de patiënt een nieuw contract met een andere huisarts en dezelfde specialist. De nieuwe huisarts zal zijn forfaitaire honorarium pas ontvangen binnen de 30 dagen na 1/7/2010 (= datum waarop het lopende jaar van het eerste contract is verstreken).

Opgelet

Er is een nieuw contract maar er begint geen nieuw zorgtraject. Het nieuwe contract bestrijkt de resterende duur van het zorgtraject. In bovenstaand voorbeeld zal het zorgtraject en het nieuwe contract aflopen op 31/6/2013, d.w.z. 4 jaar na het afsluiten van het eerste contract.

top

13. Kan mijn patiŽnt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?

Ja, hij kan dat. Hii sluit dan een nieuw zorgtrajectcontract af met een andere huisarts of specialist. Er is dan een nieuw contract maar de duur van het oorspronkelijke zorgtraject blijft ongewijzigd, namelijk 4 jaar.
Met andere woorden, als uw patiënt na 1 jaar een nieuw contract sluit omdat hij van arts verandert, dan geldt dat nieuwe contract voor de resterende 3 jaar. De verbintenissen van de arts(en) die geen partij zijn bij het nieuwe zorgtrajectcontract, eindigen bij de inwerkingtreding van het nieuwe contract.

top

14. Wanneer begint een zorgtraject?

Het zorgtraject gaat in op de datum dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (van uw patiënt) de kopie van het contract ontvangt.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds verwittigt de 3 partijen van de start van het zorgtraject.

top

15. Hoe krijg ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro betaald en wanneer ?

De ziekenfondsen zullen u het bedrag van 80 euro automatisch betalen op basis van het zorgtrajectcontract dat de huisarts opstuurt aan de adviserend geneesheer. De betaling van het eerste forfaitaire honorarium zal gebeuren binnen de 30 dagen na het ingaan van het contract. Vervolgens zal elk jaar een nieuwe betaling gebeuren binnen de 30 dagen na het einde van het 1ste, 2de en 3de jaar.

top

16. Waar vind ik de standaardcontracten ?

Het Riziv heeft enkele modellen van zorgtrajectcontracten opgestuurd aan alle huisartsen en de betrokken specialisten.

U kan:

 • het modelcontract dat u via de post ontvangen hebt in de brochure fotokopiëren
 • het downloaden van op de website www.zorgtraject.be, rubriek Biblotheek.

U kan het ook aanvragen

 • via e-mail aan het adres: info@zorgtraject.be
 • via brief op het adres: Riziv, Zorgtrajecten, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
 • bij het ziekenfonds van uw patiënt.

top

17. Wie start een zorgtraject? De huisarts, de specialist of kunnen ze allebei een zorgtraject opstarten?

Elk van de betrokken partijen, huisarts, specialist of patiënt kan het initiatief nemen om het opstarten van een zorgtraject ter sprake te brengen. Eenmaal er een contract is opgesteld en door alle partijen werd ondertekend, is het wel de huisarts die een kopie van het contract naar het ziekenfonds van de patiënt moet sturen.

top

18. Wanneer treden de zorgtrajecten in werking ?

Vanaf 1 juni 2009 kan u een zorgtrajectcontract sluiten voor bepaalde patiënten met een chronische nierinsufficiëntie.

Vanaf 1 september 2009 kan u een zorgtrajectcontract sluiten voor bepaalde patiënten met diabetes type 2.

top